18. 03. 25

Dla zobrazowania sprawy przyjmijmy następującą hipotetyczną sytuację. Rodzice przepisali dom i całe gospodarstwo w formie darowizny. Służebność dożywotnia rodziców wygasła – oboje nie żyją. W domu, który otrzymał obdarowany do chwili obecnej zamieszkuje jego rodzeństwo. Między rodzeństwem dochodzi do kłótni – ubliżają sobie, nie pomagają w gospodarstwie. Jakie mam prawo obdarowany– czy może ich wymeldować i czy będzie musiał zapłacić im zachowek po rodzicach?

W przedstawionym powyżej stanie faktycznym pojawiają się dwa odrębne problemy – czy jako obdarowany będzie musiał zapłacić zachowek oraz czy ma prawo do wymeldowania rodzeństwa z domu otrzymanego od rodziców. W niniejszym artykule, omówione zostanie pierwsze zagadnienia. Drugie z nich zostanie poruszone w kolejnym wydaniu. Odnosząc się do problemu, czy obdarowany, będzie musiał zapłacić rodzeństwu zachowek, zaznaczam, iż z uwagi na zbyt małą ilość informacji, nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, postaram się jednak wyjaśnić tę problematykę.

Co do zasady, za zapłatę zachowku odpowiedzialni są spadkobiercy, ponieważ to oni przejmują cały majątek, a  zachowek traktowany jest jako dług spadkowy. Niekiedy jednak, jeżeli uprawniony do zachowku nie może otrzymać całości zachowku od spadkobiercy, może on domagać się wypłaty pieniędzy od obdarowanego.

Poniżej przedstawię czynniki, od których będzie uzależniony obowiązek zapłaty zachowku. Konieczne jest zatem ustalenie kilku istotnych kwestii, a mianowicie: kiedy darowizna została dokonana, czy rodzeństwo otrzymało jakąś rekompensatę od rodziców, a także, kiedy doszło do otwarcia spadku i czy rodzeństwo nie zostało wydziedziczone.

Ustalenie kiedy darowizna została dokonana, ma znaczenie dla faktu czy dana darowizna jest doliczana do udziału spadkowego, czy też nie. Darowizna dokonana przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku (czyli chwili śmierci spadkodawców), nie będzie brana pod uwagę przy ustalaniu udziału spadkowego, a zatem w takiej sytuacji rodzeństwo nie będzie przysługiwał zachowek.

Gdyby jednak nie upłynął jeszcze dziesięcioletni termin, trzeba sprawdzić, czy rodzeństwo ma prawo do żądania zachowku. Jeżeli rodzeństwo otrzymało od spadkodawcy darowiznę lub rekompensata nastąpiła poprzez zapis w testamencie bądź też w postaci powołania do spadku z ustawy, która pokrywa swoją wartością wartość zachowku w całości, to roszczenie rodzeństwa o zachowek będzie bezzasadne. Natomiast jeśli nie pokryło to wartości zachowku w całości, to rodzeństwo ma prawo żądać od obdarowanego, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku.

Należy jednak pamiętać, że obdarowany będzie zobowiązany do zapłaty zachowku jedynie w granicach wzbogacenia, będącego skutkiem darowizny. Jeżeli obdarowany sam jest uprawniony do zachowku, ponosi on odpowiedzialność względem innych uprawnionych do zachowku tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jego własny zachowek.

Roszczenie rodzeństwa o zachowek będzie bezzasadne, gdyby okazało się, że zostali oni wydziedziczeni przez spadkodawców.

18. 03. 25

Nie, firmy windykacyjne nie mogą samodzielnie zajmować żadnych przedmiotów wchodzących w skład majątku dłużnika. Takie uprawnienia przysługują wyłącznie komornikowi. Błędne jest utożsamianie firm windykacyjnych z komornikiem. Tylko komornik jest organem, który ma uprawniania w zakresie egzekucji należności, natomiast firma windykacyjna to przedsiębiorstwo, które zajmuje się ściąganiem należności od dłużników, bez uprawnień do ich egzekucji.

W celu zajęcia przedmiotów należących do dłużnika, firma windykacyjna, tak jak każdy inny podmiot, najpierw wystąpić o prawomocny wyrok sądu zaopatrzony klauzulą wykonalności. Następnie konieczne jest wystąpienia do sądu o zabezpieczenie roszczeń na majątku dłużnika. Nawet w sytuacji, kiedy firma windykacyjna będzie dysponowała kompletem wymaganych z sądu dokumentów, to zabezpieczenia majątku, będzie mógł dokonać jedynie komornik.

W praktyce zdarza się, że firmy windykacyjne zwracają się z prośbą do dłużników o ujawnienie majątku. Nie mają jednak podstaw prawnych do tego, aby zmusić dłużnika, do tego, aby wyjawił majątek, w sytuacji, gdy nie zrobi tego dobrowolnie. Jedyną możliwością, jaką ma firma windykacyjna, w sytuacji braku zgody dłużnika na dobrowolne wyjawienie majątku, to skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Pracownicy przedsiębiorstwa zajmującego się windykacją, mogą podejmować wszelkie działania, które mieszczą się w granicach prawa, które służą do odzyskania należności. Mogą w tym zakresie podejmować próby kontaktu z dłużnikiem, wzywać go do zapłaty, osobiście czy też telefoniczne kontaktować się z dłużnikiem, proponować dogodny dla dłużnika sposób zapłaty, na przykład w systemie ratalnym. Zabronione są wszelkiego rodzaju próby wprowadzenia konsumenta w błąd czy też groźby i próby zastraszenia. Nie są dopuszczalne wszelkie fizyczne i psychiczne próby przymusu. Nie są dozwolone również wszelkiego rodzaju próby zajęcia majątku dłużnika bez prawomocnego wyroku sądowego i udziału komornika w czynnościach egzekucyjnych.

Firmy windykacyjne nie mogą również informować o tym, że pracownicy windykacji dokonają zajęcia majątku dłużnika, czy też dokonają spisu majątku, który jest w jego posiadaniu. Wszelkie działania windykatorów, które są niezgodne z prawem mogą być zgłaszane przez konsumentów do rzeczników praw konsumenta.

18. 03. 25

Remont dachu wiąże się z koniecznością załatwienia pewnych formalności – nie zawsze jednak będzie oznaczało to konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, w niektórych przypadkach wystarczy samo zgłoszenie prac w starostwie. Dlatego też, ważne jest ustalenie, czy planowane prace spełniają definicję remontu, czy też w świetle prawa budowlanego będą już rozumiane jako przebudowa dachu, co będzie rodziło konieczność uzyskania pozwolenia na budowę. Należy w tym miejscu nadmienić, że bieżąca konserwacja dachu, nie będzie wymagała nawet zgłoszenia do starostwa.

Remont, w świetle prawa budowlanego należy rozumieć jako wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Przebudową natomiast będzie już wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego.

Wymiana pokrycia dachowego polegająca na zastąpieniu starej blachy nową, bez ingerencji w konstrukcję dachu wchodzi w zakres remontu dachu. W tym przypadku, nie ma potrzeby występowania o pozwolenie na budowę, konieczne będzie jednak zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia remontu w starostwie.

Zgłoszenia dokonuje się na piśmie, na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac remontowych. W tym celu należy wypełnić specjalny formularz, który jest dostępny zarówno w budynku urzędu, jak i na stronach internetowych. Należy w nim określić sposób, rodzaj i zakres przeprowadzanych prac, a także termin, na który zaplanowane zostało ich przeprowadzenie. Do zgłoszenia należy załączyć również oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. W przypadku uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ zobowiąże do uzupełnienia braków w określonym terminie.

Remont dachu będzie można przeprowadzić, jeżeli w ciągu 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia starosta nie wyrazi sprzeciwu w formie decyzji. Sprzeciw może zostać wydany, na przykład w sytuacji, kiedy organ uzna, iż w związku z zakresem prac wskazanych w zgłoszeniu konieczne będzie jednak uzyskanie pozwolenia na budowę. Podstawą do wniesienia przez organ sprzeciwu będzie również niezgodność planowanych prac z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Uzyskania pozwolenia na budowę będą wymagały natomiast prace związane z przebudową dachu. Pozwolenie będzie konieczne również w przypadku kiedy remont będzie prowadzony w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.