Skontaktuj się 695.733.532

Odszkodowanie za skrócone wczasy

Ewa Tomala

Czy istnieje możliwość uzyskania odszkodowania za skrócone wczasy?

Co do zasady istnieje możliwość uzyskania odszkodowania za skrócenie pobytu, choć może okazać się, że nie będzie to proste.

Kiedy biuro podróży będzie odpowiadało?

Biuro podróży ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jednakże może uniknąć odpowiedzialności, powołując się na działanie lub zaniedbanie po stronie klienta lub osób trzecich, które nie uczestniczą w wykonaniu usług, jeśli biuro nie mogło ich przewidzieć ani uniknąć. Biuro może  też zwolnić się od odpowiedzialności powołując się na siłę wyższą. W przypadku opisanym przez klientkę, wina za niewykonanie usługi leży po stornie biura podróży i ciężko będzie organizatorowi uniknąć odpowiedzialności.

Jak uzyskać odszkodowanie?

Aby uzyskać odszkodowanie należy zgłosić reklamację na usługę turystyczną do biura podróży z żądaniem. Jeżeli biuro podróży będzie chciało zwolnić się z odpowiedzialności, będzie musiało wykazać w odpowiedzi na reklamację okoliczności, które zwalniają biuro z odpowiedzialności. 

Czy można starać się o zadośćuczynienie?

Oczywiście można ubiegać się o zwrot zapłaconej kwoty za niewykorzystany okres, jak również można starać się o zadośćuczynienie. Jak wynika z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, krzywda w postaci nieudanego urlopu (na przykład poprzez niezgodne z umową warunki zakwaterowania lub zmiana środka transportu) jest wystarczającą podstawą aby dochodzić zadośćuczynienia od biura podróży. W wyroku z 12 marca 2002 r. w sprawie S. L. v. TUI Deutschland GmbH (…). KG, sygn. akt C 168/00 Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazał bowiem, że „Artykuł 5 Dyrektywy Rady 90/314/EWG z 13 czerwca 1990 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek musi być, co do zasady, wykładany w ten sposób, by nadawać konsumentowi prawo do rekompensaty za szkodę niemajątkową będącą skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania w przypadku usług składających się na umowę o świadczenie usług turystycznych.” W orzeczeniu tym ETS orzekł, iż pojęcie krzywdy którą konsument doznał w związku z działaniem lub zaniechaniem biura turystycznego powinno być interpretowane szeroko. Możliwe jest zatem wykazanie, iż krzywdę stanowi również dyskomfort, na który został narażony klient biura podróży poprzez zmarnowany urlop. 

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny