Skontaktuj się 695.733.532

Ślub z obcokrajowcem – jakie formalności?

Ewa Tomala

Zawarcie związku małżeńskiego z obcokrajowcem, wiąże się z konicznością złożenia dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego, które zostały wskazane w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z art. 79 ustawy, cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa zapewnienie, tj. pisemne oświadczenie, o tym że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Co zawiera zapewnienie?

Zapewnienie zawiera:

1) nazwiska i imiona osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, ich nazwiska rodowe, stan cywilny, obywatelstwo, daty i miejsca urodzenia, numery PESEL, jeżeli zostały nadane, oraz oznaczenia przedstawionych dokumentów tożsamości;

2) jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo pozostawała uprzednio w związku małżeńskim albo prawomocnie stwierdzono nieistnienie małżeństwa – wskazanie miejsca zawarcia małżeństwa;

3) informację o wspólnych dzieciach osób zamierzających zawrzeć małżeństwo oraz oznaczenie ich aktów urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym zostały sporządzone, jeżeli są znane;

4) nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe rodziców każdej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo;

5)  oświadczenia o nazwisku (nazwiskach), które będą nosiły osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo po jego zawarciu, oraz oświadczenia o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa;

6) oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa 

7) informację o pouczeniu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;

8) adres do korespondencji osób zamierzających zawrzeć małżeństwo;

9) podpisy osób zamierzających zawrzeć małżeństwo oraz kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula przyjmującego zapewnienie.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Ponadto, konieczne jest złożenie odpis aktu urodzenia, a jeżeli cudzoziemiec pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia.

Konieczne jest również złożenie dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z właściwym prawem cudzoziemiec może zawrzeć małżeństwo. 

Wniosek do sądu

W związku z tym, iż w przypadku obywateli Ukrainy nie można uzyskać tego dokumentu, konieczne jest złożenie wniosku do Sądu Rejonowego – Wydział Rodzinny z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku złożenia dokumentu, który potwierdzi zdolność do zawarcia związku małżeńskiego obywatela Ukrainy. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku będzie Sąd miejsca zamieszkania obywatela Ukrainy w Polsce. W tym celu najpierw należy zwrócić się do konsulatu o wydanie zaświadczenia w sprawie zawierania związku małżeńskiego przez obywatela Ukrainy za granicą. Otrzymane z konsulatu zaświadczenie należy załączyć do wniosku do Sądu. Do wniosku kierowanego do Sądu należy załączyć również odpisy aktu urodzenia wnioskodawcy, akt urodzenia osoby, z którą obcokrajowiec zamierza zawrzeć związek małżeński, wyrok rozwodowy. Wniosek podlega opłacie sądowej w wysokości 100 zł.

ZAPAMIĘTAJ

Należy pamiętać, że wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć razem z tłumaczeniem przysięgłym. 

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny