Skontaktuj się 695.733.532

Wysokość opłaty od pozwu rozwodowego?

Ewa Tomala

Z jaką opłatą od wniosku rozwodowego muszę się liczyć. Czy z uwagi na to, że będę domagała się alimentów na dzieci opłata w sądzie będzie wyższa?

W związku ze złożeniem pozwu rozwodowego konieczne jest uiszczenie opłaty od pozwu w sądzie okręgowym, który będzie rozpoznawał sprawę. Na wysokość opłaty nie ma wpływu okoliczność, że w rozwodzie będzie również regulowana kwestia alimentów na dzieci, gdyż jest to opłata stała w wysokości 600 zł. 

W jaki sposób opłacić pozew?

Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie sądu, zakupić znak opłaty lub przelewem bankowym na rachunek sądu. Dowód opłaty należy załączyć do pozwu. W przypadku, kiedy pozew nie zostanie należycie opłacony, wówczas sąd wezwie do uzupełnienia opłaty w zakreślonym terminie, pod rygorem zwrotu pozwu.

Czy mogę uzyskać zwolnienie z tej opłaty?

W sytuacji, kiedy sytuacja finansowania nie pozwala na to, aby opłacić pozew, wówczas istnieje możliwość, aby sąd zwolnił z opłaty. Obowiązkowe jest wówczas złożenie wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych, w którym wykazane zostanie, że osoba składająca pozew nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny. We wniosku należy szczegółowo opisać swoją sytuację majątkową. Do wniosku załącza się formularz Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wraz z załącznikami – zaświadczenia o zarobkach, fakturami i rachunkami.

Czy po małżonek będzie musiał zwrócić mi opłatę od pozwu?

Sąd rozlicza opłatę sądową w wyroku. W przypadku, kiedy sąd orzeknie rozwód z wyłącznej winy małżonka, wówczas zasądzi zwrot opłaty od pozwu 600 zł na rzecz małżonka, który nie ponosi winy. W przypadku, kiedy sąd orzeknie rozwód „bez orzekania o winie”, wówczas zwróci połowę opłaty od pozwu małżonkowi, który pozew opłacił (tj. 300 zł), natomiast od drugiego małżonka zasądzi zwrot 150 zł na rzecz wnoszącego pozew.

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny