Skontaktuj się 695.733.532

Elementy wyroku rozwodowego

Ewa Tomala

Jakie kwestie reguluje wyrok rozwodowy?

Sąd okręgowy orzekając rozwód orzeka również, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Wyłącznie na zgodne żądanie małżonków sąd nie będzie w wyroku orzekał o winie. 

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga również o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków. Do kompetencji sądu rozwodowego należy również orzeczenie o kontaktach rodziców z dziećmi. Istotnym elementem wyroku rozwodowego jest również orzeczenie, w jakiej wysokości każdy z małżonków będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka czyli o tzw. alimentach. 

A co w przypadku, kiedy w sądzie rejonowym sprawa o alimenty jest już w toku?

Jeżeli przed założeniem sprawy o rozwód w sądzie rejonowym toczy się sprawa o alimenty, władzę rodzicielską, o kontakty z dzieckiem, sąd rejonowy przekaże taką sprawę do sądu rozwodowego, w celu orzeczenia o ww. kwestiach w wyroku rozwodowym.

A kwestia wspólnego mieszkania małżonków?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z jeszcze jednego elementu, który można zawrzeć w wyroku rozwodowym. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. 

Czy można żądać eksmisji byłego małżonka?

W wyjątkowych wypadkach, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. 

W wyroku rozwodowym sąd może orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, pod warunkiem, że drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego. Sąd o powyższym orzeka wówczas, kiedy jest zgodny wniosek małżonków. 

Czy w rozwodzie można dokonać podziału majątku?

Jeżeli tylko jeden z małżonków żąda podziału majątku na etapie postepowania rozwodowego, wówczas sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, pod warunkiem, że przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny