Skontaktuj się 695.733.532

Wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka

Ewa Tomala

Czy rodzic musi uzyskać zgodę sądu opiekuńczego, kiedy chce odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka?

W związku z tym, że odrzucenie spadku przez dziecko należy do czynności prawnych, które przekraczają zakres zwykłego zarządu rodziców nad sprawami dziecka, do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka, konieczna będzie zgoda sądu rodzinnego. 

Jak załatwić sprawę?

Konieczne będzie złożenie stosownego wniosku do sądu. We wniosku należy wskazać dane dziecka oraz dane spadkodawcy, po którym ma być złożone oświadczenie o odrzuceniu spadku. Konieczne będzie również załączenie aktu urodzenia dziecka aktu zgonu spadkodawcy oraz potwierdzenie odrzucenia spadku przez rodzica. 

Do którego sądu należy skierować wniosek?

Wniosek o wyrażenie zgody przez sąd na złożenie przez rodziców oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego dziecka należy skierować do sądu, zgodnie z miejscem zamieszkania dziecka, niezależnie od tego, który sąd będzie właściwy do rozpoznania sprawy spadkowej. Właściwym wydziałem do rozpatrzenia wniosku, będzie wydział rodzinny i nieletnich. 

Czy wniosek podlega opłacie sądowej?

Opłata od wniosku wynosi 100 zł. Opłatę sądową od wniosku należy uiścić na numer rachunku bankowego sądu, przypisany do wydziału rodzinnego lub opłacić w kasie sądu rejonowego, bądź w formie znaków sądowych, które można kupić w kasie sądu. Dowód uiszczenia opłaty należy załączyć do wniosku.

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny