Skontaktuj się 695.733.532

Ubezwłasnowolnienie

Ewa Tomala

Co to jest „ubezwłasnowolnienie”?

Ubezwłasnowolnienie stosuje się wobec osoby, która ukończyła lat trzynaście i wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską

Jak rozpocząć procedurę związaną z ubezwłasnowolnieniem?

Aby rozpocząć procedurę związaną z ubezwłasnowolnieniem, konieczne jest złożenie wniosku do sądu okręgowego, w którego okręgu zamieszkuje osoba, co do której będzie toczyła się procedura.

Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić:

1) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;

2) jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo;

3) jej przedstawiciel ustawowy.

Jak wygląda postępowanie o ubezwłasnowolnienie?

Postępowanie toczy się przy udziale prokuratora. Osoba, która ma być ubezwłasnowolniona zostanie przebadana przez biegłych sądowych, na przykład psychiatrę, neurologa. W przypadku, kiedy ubezwłasnowolnienie ma być orzeczone z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego, warto załączyć do wniosku zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę o stanie psychicznym osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie lub opinię psychologa o stopniu niepełnosprawności umysłowej tej osoby.

Czy wniosek podlega opłacie?

Wniosek podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić na rachunek sądu lub w znakach sądowych. 

W jaki sposób ustanowić opiekuna dla ubezwłasnowolnionego?

W przypadku, kiedy zostanie orzeczone ubezwłasnowolnienie, sąd orzekający zarządzi przesłanie akt do sądu rejonowego, który z kolei ustanowi opiekuna dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny