Skontaktuj się 695.733.532

Obowiązki w zakresie umowy o dzieło

Ewa Tomala

Od 1 stycznia 2021 roku wszedł w życie obowiązek zgłaszania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawarcia umowy o dzieło. Powyższa zmiana została wprowadzona w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W związku z tym, iż obowiązek informowania o zawarciu umowy o dzieło wszedł w życie 1 stycznia 2021 roku, umowy zawarte przed tą datą nie muszą być zgłoszone.

Co prawda umowa o dzieło w dalszym ciągu nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, jednakże informacje o zawartych umowach o dzieło będą ewidencjonowane przez ZUS na koncie płatnika składek.

Jak stanowi  art. 22 cytowanej wyżej ustawy „Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy”, co oznacza, iż obowiązek zgłaszania umowy o dzieło dotyczy nie tylko płatników składek będących osobami prawnymi, ale również i osób fizycznych.

Należy pamiętać, że osoba fizyczna, która zawarła umowę o dzieło, musi ją zgłosić w ZUS bez względu na to, czy jest zarejestrowana w ZUS jako płatnik składek czy też nie.

Obowiązek informacyjny nie dotyczy umów o dzieło zawartych z własnym pracownikiem, wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem oraz zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny