Skontaktuj się 695.733.532

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym?

Ewa Tomala

Czy pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym?

Kodeks pracy przewiduje możliwość rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym, czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia. Aby pracownik mógł skorzystać z tego uprawnienia, muszą zajść określone w przepisach prawa okoliczności.

Kiedy można zastosować ten tryb?

Zgodnie z art. 55 § 11 kodeksu pracy, pracownik może skorzystać z tego uprawnienia, jeżeli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Zachowanie pracodawcy, aby dało podstawę do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, nie może polegać na uchybieniu jakiemukolwiek obowiązkowi, lecz tylko takiemu, który jest obowiązkiem „podstawowym”. 

Jakie obowiązki pracodawcy zaliczamy do „podstawowych”? 

Do katalogu podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika należy zaliczyć przede wszystkim te, które zostały określone w podstawowych zasadach prawa pracy, tj. szanowanie godności i innych dóbr osobistych pracownika, równe traktowanie pracowników oraz niedyskryminowanie ich, wynagradzanie pracowników zgodnie z ustalonymi zasadami, przestrzeganie przepisów chroniących prawo pracownika do wypoczynku (dziennego, tygodniowego, rocznego, przestrzeganie prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji.

Zapamiętaj:

Istnieje możliwość rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia – konieczne jednak będzie, aby pracownik w złożonym pracodawcy oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę powołał się  na naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków, na przykład na naruszenie przepisów BHP, brak terminowej płatności wynagrodzenia.

Jaką formę powinno mieć wypowiedzenie?

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. 

WAŻNE:

Jeżeli pracownik chce skorzystać z tego trybu rozwiązania umowy o pracę, należy pamiętać, iż Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracownika wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Jakie są skutki tego wypowiedzenia?

W takiej sytuacji pracownikowi, który był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony będzie przysługiwało odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Warto wiedzieć:

Pracownik może również rozwiązać umowę o pracę w trybie bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy zostanie stwierdzony w orzeczeniu lekarskim szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na stan zdrowia pracownika, a pracodawca w wyznaczonym terminie nie przeniesie pracownika do innej pracy odpowiedniej ze względu na jego zdrowie oraz posiadane kwalifikacje. 

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny