Skontaktuj się 695.733.532

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie tzw. dyscyplinarki?

Ewa Tomala

Co to jest zwolnienie dyscyplinarne?

Dyscyplinarka, to potoczna nazwa rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę w trybie natychmiastowym, z winy pracownika. Wówczas nie ma konieczności zachowania okresu wypowiedzenia. 

Kiedy pracodawca może zastosować dyscyplinarkę?

Nie każde zawinione działanie pracownika pozwala na to, aby pracodawca mógł skorzystać z tego trybu rozwiązania stosunku pracy.

Zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych w powyższym przypadku można zakwalifikować samowolne niestawienie się pracownika w miejscu pracy bez żadnego usprawiedliwienia. 

WAŻNE

Pracodawca musi pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Jaką formę powinno mieć wypowiedzenie?

Konieczne jest również złożenie pracownikowi oświadczenia na piśmie, z podaniem konkretnej przyczyny, którą pracodawca uznaje za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. 

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny