Skontaktuj się 695.733.532

Czy można podwyższyć alimenty?

Ewa Tomala

Czy mogę starać się o wyższe alimenty na dziecko?

Tak, istnieje możliwość na podwyższenia alimentów. Czas, jaki upłynął od daty wydania wyroku, w którym ustalona została wysokość alimentów pozostaje w tym przypadku bez znaczenia. Istotną kwestią, która stwarza podstawy do żądania zmiany wysokości alimentów jest okoliczność, że potrzeby dziecka uległy wzrostowi. 

Kiedy można żądać podwyższenia alimentów?

Z żądaniem zmiany wysokości alimentów, można wystąpić w przypadku, kiedy zaspokojenie aktualnych potrzeb dziecka wiąże się z większymi nakładami finansowymi. Roszczenie o podwyższenie alimentów uzasadnione będzie również wtedy, kiedy co prawda potrzeby dziecka nie uległy znacznemu zwiększeniu, ale znacząco wzrosły możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do alimentacji. Zdarza się bowiem, że alimenty zostaną zasądzone w bardzo niskiej wysokości, gdyż dochody zobowiązanego do płacenia alimentów, kształtują się na niskim poziomie. Zatem w sytuacji, kiedy sytuacja majątkowa zobowiązanego uległaby zmianie na tyle, że mógłby on płacić wyższe alimenty, wówczas można żądać ustalenia poziomu alimentów na odpowiednim poziomie.

WARTO PAMIĘTAĆ

Zarówno w jednym, jak i w drugim wypadku trzeba pamiętać, że zakres świadczeń alimentacyjnych zawsze będzie uzależniony od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego rodzica.

Co należy rozumieć jako „uzasadnione potrzeby dziecka”?

Przez usprawiedliwione potrzeby dziecka rozumie się takie potrzeby, które w danych okolicznościach są konieczne i uzasadnione do normalnego funkcjonowania i życia na wskazanym poziomie.

Co oznaczają „możliwości zarobkowe”?

Z kolei możliwości zarobkowe i majątkowe to nie tylko zarobki faktycznie uzyskiwane, lecz również te zarobki, które osoba zobowiązana do płacenia alimentów, jest w stanie uzyskiwać przy dołożeniu wszelkiej staranności. W tym przypadku pod uwagę bierze się między innymi wykształcenie danej osoby czy też dotychczasowe doświadczenie zawodowe. 

Co trzeba wykazać w pozwie?

Osoba, która wnosi pozew o podwyższenie alimentów będzie musiała wykazać, że z jednej strony zwiększyły się usprawiedliwione potrzeby dziecka lub że zwiększyły się możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego. Będzie można wykazać, że zaszła i jedna i druga okoliczność. Usprawiedliwione potrzeby dziecka najlepiej wykazać poprzez zestawienie miesięcznych kosztów utrzymania, na dowód czego warto przedłożyć rachunki czy faktury dokumentujące wydatki.

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny